Hmong Numbers

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Pes tsawg -
1 One Ib -
2 Two Ob -
3 Three Peb -
4 Four Plaub -
5 Five Tsib -
6 Six Rau -
7 Seven Xya -
8 Eight Yim -
9 Nine Cuaj -
10 Ten Kaum -
11 Eleven Kaum ib -
12 Twelve Kaum ob -
13 Thirteen Kaum peb -
14 Fourteen Kaum plaub -
15 Fifteen Kaum tsib -
16 Sixteen Kaum -
17 Seventeen Kaum xya -
18 Eighteen Kaum yim -
19 Nineteen Kaum cuaj -
20 Twenty Nees nkaum -
21 Twenty one Nees nkaum ib -
22 Twenty two Nees nkaum ob -
23 Twenty three Nees nkaum peb -
24 Twenty four Nees nkaum plaub -
25 Twenty five Nees nkaum tsib -
26 Twenty six Nees nkaum rau -
27 Twenty seven Nees nkaum xya -
28 Twenty eight Nees nkaum yim -
29 Twenty nine Nees nkaum cuaj -
30 Thirty Peb caug -
31 Thirty one Peb caug ib -
32 Thirty two Peb caug ob -
33 Thirty three Peb caug peb -
34 Thirty four Peb caug plaub -
35 Thirty five Peb caug tsib -
36 Thirty six Peb caug rau -
37 Thirty seven Peb caug xya -
38 Thirty eight Peb caug yim -
39 Thirty nine Peb caug cuaj -
40 Forty Plaub caug -
41 Forty one Plaub caug ib tug -
42 Forty two Plaub caug ob lub -
43 Forty three Plaub caug peb -
44 Forty four Plaub caug plaub -
45 Forty five Plaub caug tsib -
46 Forty six Plaub caug rau -
47 Forty seven Plaub caug xya -
48 Forty eight Plaub caug yim -
49 Forty nine Plaub caug cuaj -
50 Fifty Tsib caug -
51 Fifty one Tsib caug ib -
52 Fifty two Tsib caug ob -
53 Fifty three Tsib caug peb -
54 Fifty four Tsib caug plaub -
55 Fifty five Tsib caug tsib -
56 Fifty six Tsib caug rau -
57 Fifty seven Tsib caug xya -
58 Fifty eight Tsib caug yim -
59 Fifty nine Tsib caug cuaj -
60 Sixty Caum -
61 Sixty one Caum ib tug -
62 Sixty two Caum ob -
63 Sixty three Caum peb -
64 Sixty four Caum plaub -
65 Sixty five Caum tsib -
66 Sixty six Caum rau -
67 Sixty seven Caum xya -
68 Sixty eight Caum yim -
69 Sixty nine Caum cuaj -
70 Seventy Pawg Xya Caum -
71 Seventy one Pawg Xya Caum muaj ib tug -
72 Seventy two Pawg Xya Caum ob -
73 Seventy three Pawg Xya Caum peb -
74 Seventy four Pawg Xya Caum plaub -
75 Seventy five Pawg Xya Caum tsib -
76 Seventy six Pawg Xya Caum rau -
77 Seventy seven Pawg Xya Caum xya -
78 Seventy eight Pawg Xya Caum yim -
79 Seventy nine Pawg Xya Caum cuaj -
80 Eighty Yim caum -
81 Eighty one Yim caum ib tug -
82 Eighty two Yim caum ob -
83 Eighty three Yim caum peb -
84 Eighty four Yim caum plaub -
85 Eighty five Yim caum tsib -
86 Eighty six Yim caum rau -
87 Eighty seven Yim caum xya -
88 Eighty eight Yim caum yim -
89 Eighty nine Yim caum cuaj -
90 Ninety Cuaj caum -
91 Ninety one Cuaj caum ib tug -
92 Ninety two Cuaj caum ob -
93 Ninety three Cuaj caum peb -
94 Ninety four Cuaj caum plaub -
95 Ninety five Cuaj caum tsib -
96 Ninety six Cuaj caum rau -
97 Ninety seven Cuaj caum xya -
98 Ninety eight Cuaj caum yim -
99 Ninety nine Cuaj caum cuaj -
100 One hundred Ib puas -