Hmong Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Pes tsawg -
1Ib -
2Ob -
3Peb -
4Plaub -
5Tsib -
6Rau -
7Xya -
8Yim -
9Cuaj -
10Kaum -
11Kaum ib -
12Kaum ob -
13Kaum peb -
14Kaum plaub -
15Kaum tsib -
16Kaum -
17Kaum xya -
18Kaum yim -
19Kaum cuaj -
20Nees nkaum -
21Nees nkaum ib -
22Nees nkaum ob -
23Nees nkaum peb -
24Nees nkaum plaub -
25Nees nkaum tsib -
26Nees nkaum rau -
27Nees nkaum xya -
28Nees nkaum yim -
29Nees nkaum cuaj -
30Peb caug -
31Peb caug ib -
32Peb caug ob -
33Peb caug peb -
34Peb caug plaub -
35Peb caug tsib -
36Peb caug rau -
37Peb caug xya -
38Peb caug yim -
39Peb caug cuaj -
40Plaub caug -
41Plaub caug ib tug -
42Plaub caug ob lub -
43Plaub caug peb -
44Plaub caug plaub -
45Plaub caug tsib -
46Plaub caug rau -
47Plaub caug xya -
48Plaub caug yim -
49Plaub caug cuaj -
50Tsib caug -
51Tsib caug ib -
52Tsib caug ob -
53Tsib caug peb -
54Tsib caug plaub -
55Tsib caug tsib -
56Tsib caug rau -
57Tsib caug xya -
58Tsib caug yim -
59Tsib caug cuaj -
60Caum -
61Caum ib tug -
62Caum ob -
63Caum peb -
64Caum plaub -
65Caum tsib -
66Caum rau -
67Caum xya -
68Caum yim -
69Caum cuaj -
70Pawg Xya Caum -
71Pawg Xya Caum muaj ib tug -
72Pawg Xya Caum ob -
73Pawg Xya Caum peb -
74Pawg Xya Caum plaub -
75Pawg Xya Caum tsib -
76Pawg Xya Caum rau -
77Pawg Xya Caum xya -
78Pawg Xya Caum yim -
79Pawg Xya Caum cuaj -
80Yim caum -
81Yim caum ib tug -
82Yim caum ob -
83Yim caum peb -
84Yim caum plaub -
85Yim caum tsib -
86Yim caum rau -
87Yim caum xya -
88Yim caum yim -
89Yim caum cuaj -
90Cuaj caum -
91Cuaj caum ib tug -
92Cuaj caum ob -
93Cuaj caum peb -
94Cuaj caum plaub -
95Cuaj caum tsib -
96Cuaj caum rau -
97Cuaj caum xya -
98Cuaj caum yim -
99Cuaj caum cuaj -
100Ib puas -

Comments