Albanian Numbers

NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Zero -
1Një -
2Dy -
3Tre -
4Katër -
5Pesë -
6Gjashtë -
7Shtatë -
8Tetë -
9Nëntë -
10Dhjetë -
11Njëmbëdhjetë -
12Dymbëdhjetë -
13Trembëdhjetë -
14Katërmbëdhjetë -
15Pesëmbëdhjetë -
16Gjashtëmbëdhjetë -
17Shtatëmbëdhjetë -
18Tetëmbëdhjetë -
19Nëntëmbëdhjetë -
20Njëzet -
21Njëzet e një -
22Njëzet e dy -
23Njëzet e tre -
24Njëzet e katër -
25Njëzet e pese -
26Njëzet e gjashtë -
27Njëzet e shtatë -
28Njëzet e tetë -
29Njëzet e nëntë -
30Tridhjetë -
31Tridhjetë një -
32Tridhjetë e dy -
33Tridhjetë e tre -
34Tridhjetë e katër -
35Tridhjetë e pesë -
36Tridhjetë e gjashtë -
37Tridhjetë e shtatë -
38Tridhjetë e tetë -
39Tridhjetë e nëntë -
40Dyzetë -
41Dyzet e një -
42Dyzet e dy -
43Dyzet e tre -
44Dyzet e katër -
45Dyzet e pesë -
46Dyzet e gjashtë -
47Dyzet e shtatë -
48Dyzet e tetë -
49Dyzet e nëntë -
50Pesëdhjetë -
51Pesëdhjetë e një -
52Pesëdhjetë e dy -
53Pesëdhjetë e tre -
54Pesëdhjetë e katër -
55Pesëdhjetë e pesë -
56Pesëdhjetë e gjashtë -
57Pesëdhjetë e shtatë -
58Pesëdhjetë e tetë -
59Pesëdhjetë e nëntë -
60Gjashtëdhjetë -
61Gjashtëdhjetë e një -
62Gjashtëdhjetë e dy -
63Gjashtëdhjetë e tre -
64Gjashtëdhjetë e katër -
65Gjashtëdhjetë e pesë -
66Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67Gjashtëdhjetë e shtatë -
68Gjashtëdhjetë e tetë -
69Gjashtëdhjetë e nëntë -
70Shtatëdhjetë -
71Shtatëdhjetë e një -
72Shtatëdhjetë e dy -
73Shtatëdhjetë e tre -
74Shtatëdhjetë e katër -
75Shtatëdhjetë e pesë -
76Shtatëdhjetë e gjashtë -
77Shtatëdhjetë e shtatë -
78Shtatëdhjetë e tetë -
79Shtatëdhjetë e nëntë -
80Tetëdhjetë -
81Tetëdhjetë e një -
82Tetëdhjetë e dy -
83Tetëdhjetë e tre -
84Tetëdhjetë e katër -
85Tetëdhjetë e pesë -
86Tetëdhjetë e gjashtë -
87Tetëdhjetë e shtatë -
88Tetëdhjetë e tetë -
89Tetëdhjetë e nëntë -
90Nëntëdhjetë -
91Nëntëdhjetë e një -
92Nëntëdhjetë e dy -
93Nëntëdhjetë e tre -
94Nëntëdhjetë e katër -
95Nëntëdhjetë e pesë -
96Nëntëdhjetë e gjashtë -
97Nëntëdhjetë e shtatë -
98Nëntëdhjetë e tetë -
99Nëntëdhjetë e nëntë -
100Njëqindë -

Comments