Albanian Numbers

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 One Një -
2 Two Dy -
3 Three Tre -
4 Four Katër -
5 Five Pesë -
6 Six Gjashtë -
7 Seven Shtatë -
8 Eight Tetë -
9 Nine Nëntë -
10 Ten Dhjetë -
11 Eleven Njëmbëdhjetë -
12 Twelve Dymbëdhjetë -
13 Thirteen Trembëdhjetë -
14 Fourteen Katërmbëdhjetë -
15 Fifteen Pesëmbëdhjetë -
16 Sixteen Gjashtëmbëdhjetë -
17 Seventeen Shtatëmbëdhjetë -
18 Eighteen Tetëmbëdhjetë -
19 Nineteen Nëntëmbëdhjetë -
20 Twenty Njëzet -
21 Twenty one Njëzet e një -
22 Twenty two Njëzet e dy -
23 Twenty three Njëzet e tre -
24 Twenty four Njëzet e katër -
25 Twenty five Njëzet e pese -
26 Twenty six Njëzet e gjashtë -
27 Twenty seven Njëzet e shtatë -
28 Twenty eight Njëzet e tetë -
29 Twenty nine Njëzet e nëntë -
30 Thirty Tridhjetë -
31 Thirty one Tridhjetë një -
32 Thirty two Tridhjetë e dy -
33 Thirty three Tridhjetë e tre -
34 Thirty four Tridhjetë e katër -
35 Thirty five Tridhjetë e pesë -
36 Thirty six Tridhjetë e gjashtë -
37 Thirty seven Tridhjetë e shtatë -
38 Thirty eight Tridhjetë e tetë -
39 Thirty nine Tridhjetë e nëntë -
40 Forty Dyzetë -
41 Forty one Dyzet e një -
42 Forty two Dyzet e dy -
43 Forty three Dyzet e tre -
44 Forty four Dyzet e katër -
45 Forty five Dyzet e pesë -
46 Forty six Dyzet e gjashtë -
47 Forty seven Dyzet e shtatë -
48 Forty eight Dyzet e tetë -
49 Forty nine Dyzet e nëntë -
50 Fifty Pesëdhjetë -
51 Fifty one Pesëdhjetë e një -
52 Fifty two Pesëdhjetë e dy -
53 Fifty three Pesëdhjetë e tre -
54 Fifty four Pesëdhjetë e katër -
55 Fifty five Pesëdhjetë e pesë -
56 Fifty six Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Fifty seven Pesëdhjetë e shtatë -
58 Fifty eight Pesëdhjetë e tetë -
59 Fifty nine Pesëdhjetë e nëntë -
60 Sixty Gjashtëdhjetë -
61 Sixty one Gjashtëdhjetë e një -
62 Sixty two Gjashtëdhjetë e dy -
63 Sixty three Gjashtëdhjetë e tre -
64 Sixty four Gjashtëdhjetë e katër -
65 Sixty five Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sixty six Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Sixty seven Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Sixty eight Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Sixty nine Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Seventy Shtatëdhjetë -
71 Seventy one Shtatëdhjetë e një -
72 Seventy two Shtatëdhjetë e dy -
73 Seventy three Shtatëdhjetë e tre -
74 Seventy four Shtatëdhjetë e katër -
75 Seventy five Shtatëdhjetë e pesë -
76 Seventy six Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Seventy seven Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Seventy eight Shtatëdhjetë e tetë -
79 Seventy nine Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Eighty Tetëdhjetë -
81 Eighty one Tetëdhjetë e një -
82 Eighty two Tetëdhjetë e dy -
83 Eighty three Tetëdhjetë e tre -
84 Eighty four Tetëdhjetë e katër -
85 Eighty five Tetëdhjetë e pesë -
86 Eighty six Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Eighty seven Tetëdhjetë e shtatë -
88 Eighty eight Tetëdhjetë e tetë -
89 Eighty nine Tetëdhjetë e nëntë -
90 Ninety Nëntëdhjetë -
91 Ninety one Nëntëdhjetë e një -
92 Ninety two Nëntëdhjetë e dy -
93 Ninety three Nëntëdhjetë e tre -
94 Ninety four Nëntëdhjetë e katër -
95 Ninety five Nëntëdhjetë e pesë -
96 Ninety six Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Ninety seven Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Ninety eight Nëntëdhjetë e tetë -
99 Ninety nine Nëntëdhjetë e nëntë -
100 One hundred Njëqindë -