Yoruba numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0ZeroOdo -
1OneOkan -
2TwoMeji -
3ThreeMẹta -
4FourMẹrin -
5FiveMarun -
6SixMefa -
7SevenMeje -
8EightMẹjọ -
9NineMẹsan -
10TenMẹwàá -
11ElevenMọkanla -
12TwelveMejila -
13ThirteenMẹtala -
14FourteenMẹrinla -
15FifteenMẹdogun -
16SixteenMẹrindinlogun -
17SeventeenMẹtadilogun -
18EighteenMejidilogun -
19NineteenMọkandilogun -
20TwentyLogun -
21Twenty oneOgún ọkan -
22Twenty twoMeji-le-logun -
23Twenty threeMẹta-le-logun -
24Twenty fourMẹrin-le-logun -
25Twenty fiveArundinlogbon -
26Twenty sixOgun mẹfa -
27Twenty sevenOgun meje -
28Twenty eightOgun mẹjọ -
29Twenty nineOgun mẹsan -
30Thirtyọgbọn -
31Thirty oneọgbọn ọkan -
32Thirty twoọgbọn meji -
33Thirty threeọgbọn mẹta -
34Thirty fourọgbọn mẹrin -
35Thirty fiveọgbọn marun -
36Thirty sixọgbọn mefa -
37Thirty sevenọgbọn meje -
38Thirty eightọgbọn mẹjọ -
39Thirty nineọgbọn mẹsan -
40FortyOgoji -
41Forty oneOgoji ọkan -
42Forty twoOgoji meji -
43Forty threeOgoji mẹta -
44Forty fourOgoji mẹrin -
45Forty fiveOgoji marun -
46Forty sixOgoji mẹfa -
47Forty sevenOgoji meje -
48Forty eightOgoji mẹjọ -
49Forty nineOgoji mẹsan -
50FiftyAadọta -
51Fifty oneAadọta ọkan -
52Fifty twoAadọta meji -
53Fifty threeAadọta mẹta -
54Fifty fourAadọta mẹrin -
55Fifty fiveAadọta marun -
56Fifty sixAadọta mẹfa -
57Fifty sevenAadọta meje -
58Fifty eightAadọta mẹjọ -
59Fifty nineAadọta mẹsan -
60Sixtyọgọta -
61Sixty oneọgọta okan -
62Sixty twoọgọta meji -
63Sixty threeọgọta meta -
64Sixty fourọgọta merin -
65Sixty fiveọgọta marun -
66Sixty sixọgọta mefa -
67Sixty sevenọgọta meje -
68Sixty eightọgọta mejo -
69Sixty nineọgọta mesan -
70Seventyãdọrin -
71Seventy oneãdọrin ọkan -
72Seventy twoãdọrin meji -
73Seventy threeãdọrin mẹta -
74Seventy fourãdọrin mẹrin -
75Seventy fiveãdọrin marun -
76Seventy sixãdọrin mẹfa -
77Seventy sevenãdọrin meje -
78Seventy eightãdọrin mẹjọ -
79Seventy nineãdọrin mẹsan -
80Eightyọgọrin -
81Eighty oneọgọrin okan -
82Eighty twoọgọrin meji -
83Eighty threeọgọrin meta -
84Eighty fourọgọrin merin -
85Eighty fiveọgọrin marun -
86Eighty sixọgọrin mefa -
87Eighty sevenọgọrin meje -
88Eighty eightọgọrin mejo -
89Eighty nineọgọrin mesan -
90NinetyAadọrun -
91Ninety oneAadọrun ọkan -
92Ninety twoAadọrun meji -
93Ninety threeAadọrun mẹta -
94Ninety fourAadọrun mẹrin -
95Ninety fiveAadọrun marun -
96Ninety sixAadọrun mẹfa -
97Ninety sevenAadọrun meje -
98Ninety eightAadọrun mẹjọ -
99Ninety nineAadọrun mẹsan -
100One hundredọkan ọgọrun -

Comments