Persian numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Zeroصفر -
1Oneیک -
2Twoدو -
3Threeسه -
4Fourچهار -
5Fiveپنج -
6Sixشش -
7Sevenهفت -
8Eightهشت -
9Nineنه نفر -
10Tenده -
11Elevenیازده -
12Twelveدوازده -
13Thirteenسیزده -
14Fourteenچهارده -
15Fifteenپانزده -
16Sixteenشانزده -
17Seventeenهفده -
18Eighteenهجده -
19Nineteenعدد نوزده -
20Twentyبیست -
21Twenty oneبیست و یک -
22Twenty twoبیست و دو -
23Twenty threeبیست و سه -
24Twenty fourبیست و چهار -
25Twenty fiveبیست و پنج -
26Twenty sixبیست و شش -
27Twenty sevenبیست و هفت -
28Twenty eightبیست و هشت -
29Twenty nineبیست و نه -
30Thirtyسی -
31Thirty oneسی و یک -
32Thirty twoسی و دو -
33Thirty threeسی وسه -
34Thirty fourسی و چهار -
35Thirty fiveسی و پنج -
36Thirty sixسی و ششم -
37Thirty sevenسی و هفت -
38Thirty eightسی و هشت -
39Thirty nineسی و نهم -
40Fortyچهل -
41Forty oneچهل و یک -
42Forty twoچهل و دو -
43Forty threeچهل و سه -
44Forty fourچهل و چهار -
45Forty fiveچهل و پنج -
46Forty sixچهل و شش -
47Forty sevenچهل و هفت -
48Forty eightچهل و هشت -
49Forty nineچهل و نه -
50Fiftyپنجاه -
51Fifty oneپنجاه یک -
52Fifty twoپنجاه دو -
53Fifty threeپنجاه و سه -
54Fifty fourپنجاه و چهار -
55Fifty fiveپنجاه و پنج -
56Fifty sixپنجاه و شش -
57Fifty sevenپنجاه و هفت -
58Fifty eightپنجاه و هشت -
59Fifty nineپنجاه و نه -
60Sixtyشصت -
61Sixty oneشصت یک -
62Sixty twoشصت و دو -
63Sixty threeشصت و سه و -
64Sixty fourشصت و چهار -
65Sixty fiveشصت و پنج -
66Sixty sixشصت و شش -
67Sixty sevenشصت و هفت -
68Sixty eightشصت و هشت -
69Sixty nineشصت و نه -
70Seventyهفتاد -
71Seventy oneهفتاد و یک -
72Seventy twoهفتاد و دو -
73Seventy threeهفتاد و سه -
74Seventy fourهفتاد و چهار -
75Seventy fiveهفتاد و پنج -
76Seventy sixهفتاد و شش -
77Seventy sevenهفتاد و هفت -
78Seventy eightهفتاد و هشت -
79Seventy nineهفتاد و نه -
80Eightyهشتاد -
81Eighty oneهشتاد و یک -
82Eighty twoهشتاد و دو -
83Eighty threeهشتاد و سه -
84Eighty fourهشتاد و چهار -
85Eighty fiveهشتاد و پنج -
86Eighty sixهشتاد و شش -
87Eighty sevenهشتاد و هفت -
88Eighty eightهشتاد و هشت -
89Eighty nineهشتاد و نه -
90Ninetyنود -
91Ninety oneنود و یک -
92Ninety twoنود و دو -
93Ninety threeنود و سه -
94Ninety fourنود و چهار -
95Ninety fiveنود و پنج -
96Ninety sixنود و شش -
97Ninety sevenنود و هفت -
98Ninety eightنود و هشت -
99Ninety nineنود و نه -
100One hundredیکصد -

Comments