Armenian numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0Zeroզրո -
1Oneմեկ -
2Twoերկու -
3Threeերեք -
4Fourչորս -
5Fiveհինգ -
6Sixվեց -
7Sevenյոթ -
8EightEight -
9Nineինը -
10Tenտասը -
11Elevenտասնմեկ -
12Twelveտասներկու -
13Thirteenտասներորդ -
14Fourteenտասնչորս -
15Fifteenտասնհինգ -
16Sixteenտասնվեց -
17Seventeenտասնյոթ -
18Eighteenտասնութ -
19Nineteenտասնինն -
20Twentyքսան -
21Twenty oneքսան -
22Twenty twoքսան երկու -
23Twenty threeքսաներեք -
24Twenty fourքսանչորս -
25Twenty fiveքսանհինգ -
26Twenty sixքսանվեց -
27Twenty sevenքսան յոթ -
28Twenty eightքսան ութ -
29Twenty nineքսանինը -
30Thirtyերեսուն -
31Thirty oneերեսուն մեկ -
32Thirty twoերեսուն երկու -
33Thirty threeերեսուն երեք -
34Thirty fourերեսուն չորս -
35Thirty fiveերեսուն հինգ -
36Thirty sixերեսուն վեց -
37Thirty sevenերեսուն յոթ -
38Thirty eightերեսուն ութ -
39Thirty nineերեսուն ինը -
40Fortyքառասուն -
41Forty oneքառասունմեկ -
42Forty twoքառասուներկու -
43Forty threeքառասուներեք -
44Forty fourքառասունչորս -
45Forty fiveքառասունհինգ -
46Forty sixքառասունվեց -
47Forty sevenքառասունյոթ -
48Forty eightքառասունութ -
49Forty nineքառասուն ինը -
50Fiftyհիսուն -
51Fifty oneհիսունմեկ -
52Fifty twoՀիսուն երկու -
53Fifty threeՀիսուն երեք -
54Fifty fourհիսունչորս -
55Fifty fiveհիսունհինգ -
56Fifty sixհիսուն վեց -
57Fifty sevenհիսունյոթ -
58Fifty eightհիսուն ութ -
59Fifty nineհիսուն ինը -
60Sixtyվաթսուն -
61Sixty oneվաթսուն մեկ -
62Sixty twoվաթսուն երկու -
63Sixty threeվաթսուն երեք -
64Sixty fourվաթսուն չորս -
65Sixty fiveվաթսուն հինգ -
66Sixty sixվաթսուն վեց -
67Sixty sevenվաթսուն յոթ -
68Sixty eightվաթսունութ -
69Sixty nineվաթսունինը -
70Seventyյոթանասուն -
71Seventy oneյոթանասուն մեկ -
72Seventy twoյոթանասուն երկու -
73Seventy threeյոթանասուն երեք -
74Seventy fourյոթանասուն չորս -
75Seventy fiveյոթանասուն հինգ -
76Seventy sixյոթանասուն վեց -
77Seventy sevenյոթանասուն յոթ -
78Seventy eightյոթանասունութ -
79Seventy nineյոթանասուն ինը -
80Eightyութսուն -
81Eighty oneութսուն մեկ -
82Eighty twoութսուն երկու -
83Eighty threeութսուն երեք -
84Eighty fourութսունչորս -
85Eighty fiveութսունհինգ -
86Eighty sixութսուն վեց -
87Eighty sevenութսուն յոթ -
88Eighty eightութսուն ութ -
89Eighty nineութսուն ինը -
90Ninetyիննսուն -
91Ninety oneիննսուն մեկ -
92Ninety twoիննսուն երկու -
93Ninety threeիննսուն երեք -
94Ninety fourիննսուն չորս -
95Ninety fiveիննսունհինգ -
96Ninety sixիննսունվեց -
97Ninety sevenիննսուն յոթ -
98Ninety eightիննսուն ութ -
99Ninety nineիննսուն ինը -
100One hundredհարյուր -

Comments