Albanian numbers from 1 to 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0ZeroZero -
1OneNjë -
2TwoDy -
3ThreeTre -
4FourKatër -
5FivePesë -
6SixGjashtë -
7SevenShtatë -
8EightTetë -
9NineNëntë -
10TenDhjetë -
11ElevenNjëmbëdhjetë -
12TwelveDymbëdhjetë -
13ThirteenTrembëdhjetë -
14FourteenKatërmbëdhjetë -
15FifteenPesëmbëdhjetë -
16SixteenGjashtëmbëdhjetë -
17SeventeenShtatëmbëdhjetë -
18EighteenTetëmbëdhjetë -
19NineteenNëntëmbëdhjetë -
20TwentyNjëzet -
21Twenty oneNjëzet e një -
22Twenty twoNjëzet e dy -
23Twenty threeNjëzet e tre -
24Twenty fourNjëzet e katër -
25Twenty fiveNjëzet e pese -
26Twenty sixNjëzet e gjashtë -
27Twenty sevenNjëzet e shtatë -
28Twenty eightNjëzet e tetë -
29Twenty nineNjëzet e nëntë -
30ThirtyTridhjetë -
31Thirty oneTridhjetë një -
32Thirty twoTridhjetë e dy -
33Thirty threeTridhjetë e tre -
34Thirty fourTridhjetë e katër -
35Thirty fiveTridhjetë e pesë -
36Thirty sixTridhjetë e gjashtë -
37Thirty sevenTridhjetë e shtatë -
38Thirty eightTridhjetë e tetë -
39Thirty nineTridhjetë e nëntë -
40FortyDyzetë -
41Forty oneDyzet e një -
42Forty twoDyzet e dy -
43Forty threeDyzet e tre -
44Forty fourDyzet e katër -
45Forty fiveDyzet e pesë -
46Forty sixDyzet e gjashtë -
47Forty sevenDyzet e shtatë -
48Forty eightDyzet e tetë -
49Forty nineDyzet e nëntë -
50FiftyPesëdhjetë -
51Fifty onePesëdhjetë e një -
52Fifty twoPesëdhjetë e dy -
53Fifty threePesëdhjetë e tre -
54Fifty fourPesëdhjetë e katër -
55Fifty fivePesëdhjetë e pesë -
56Fifty sixPesëdhjetë e gjashtë -
57Fifty sevenPesëdhjetë e shtatë -
58Fifty eightPesëdhjetë e tetë -
59Fifty ninePesëdhjetë e nëntë -
60SixtyGjashtëdhjetë -
61Sixty oneGjashtëdhjetë e një -
62Sixty twoGjashtëdhjetë e dy -
63Sixty threeGjashtëdhjetë e tre -
64Sixty fourGjashtëdhjetë e katër -
65Sixty fiveGjashtëdhjetë e pesë -
66Sixty sixGjashtëdhjetë e gjashtë -
67Sixty sevenGjashtëdhjetë e shtatë -
68Sixty eightGjashtëdhjetë e tetë -
69Sixty nineGjashtëdhjetë e nëntë -
70SeventyShtatëdhjetë -
71Seventy oneShtatëdhjetë e një -
72Seventy twoShtatëdhjetë e dy -
73Seventy threeShtatëdhjetë e tre -
74Seventy fourShtatëdhjetë e katër -
75Seventy fiveShtatëdhjetë e pesë -
76Seventy sixShtatëdhjetë e gjashtë -
77Seventy sevenShtatëdhjetë e shtatë -
78Seventy eightShtatëdhjetë e tetë -
79Seventy nineShtatëdhjetë e nëntë -
80EightyTetëdhjetë -
81Eighty oneTetëdhjetë e një -
82Eighty twoTetëdhjetë e dy -
83Eighty threeTetëdhjetë e tre -
84Eighty fourTetëdhjetë e katër -
85Eighty fiveTetëdhjetë e pesë -
86Eighty sixTetëdhjetë e gjashtë -
87Eighty sevenTetëdhjetë e shtatë -
88Eighty eightTetëdhjetë e tetë -
89Eighty nineTetëdhjetë e nëntë -
90NinetyNëntëdhjetë -
91Ninety oneNëntëdhjetë e një -
92Ninety twoNëntëdhjetë e dy -
93Ninety threeNëntëdhjetë e tre -
94Ninety fourNëntëdhjetë e katër -
95Ninety fiveNëntëdhjetë e pesë -
96Ninety sixNëntëdhjetë e gjashtë -
97Ninety sevenNëntëdhjetë e shtatë -
98Ninety eightNëntëdhjetë e tetë -
99Ninety nineNëntëdhjetë e nëntë -
100One hundredNjëqindë -

Comments